pochmurnie
-0°
-0°
środa
Reklama
Radni nie zgodzili się z petycją mieszkańców
29 marca 2021 r. | 13:19
0

Rada Miejska w Krzepicach uznała petycję mieszkańców gminy Krzepice za nieuzasadnioną.

Uzasadnienie do uchwały znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W dniu 23.10.2020 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Krzepicach petycja mieszkańców Osiedla Andersa w Krzepicach w sprawie budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach Księdza Stasiewicza, Generała Andersa, Brzozowej, Klonowej, Lipowej, Jesionowej, Dębowej, Bukowej, Kasztanowej w Krzepicach. Petycja została przekazana do Burmistrza celem przygotowania i przedstawienia informacji umożliwiających jej rozpatrzenie przez Radę Miejską w Krzepicach.

W przedmiocie petycji z dnia 22 października 2020 roku złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice należy uznać, że petycja jest nieuzasadniona. Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, zwaną dalej Komisją na posiedzeniach w dniach 09.12.2020 r., 23.12.2020 r., 11.01.2021 r. oraz 18.02.2021 r. Po dokonaniu analizy złożonej petycji i oceny jej zasadności, Komisja zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie jej rozpatrzenia.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, projektem budowlanym, pisemnym stanowiskiem Burmistrza, Projektanta, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz pismem mieszkańców Osiedla Andersa z dnia 12.01.2021 r., dokonała następujących ustaleń:

W projekcie budowlanym zaprojektowano rondo typu mini z przejezdną wyspą środkową dla wszystkich pojazdów zaprojektowanym dla dróg klasy D. Parametry zaprojektowanego ronda:
·średnica wyspy środkowej wynosi 5,00 [m],
·wyspa środkowa przejezdna, wyodrębniona innym materiałem nawierzchni (kostka granitowa)
·średnica zewnętrzna ronda wynosi 16,00[m].

Należy stwierdzić, że zaprojektowane rondo spełnia wymogi rozporządzenia, a tym samym zapewnia odgięcie torów ruchu pojazdów wymuszające zmniejszenie prędkości. Dla zaprojektowanego układu drogowego został opracowany projekt organizacji ruchu drogowego zawierający dokładną lokalizację znaków drogowych pionowych i poziomych, rozwiązania techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, a następnie został zatwierdzony przez Starostę Kłobuckiego w dniu 21.08.2019 r. pismem KT.7120.1.33.2019.

Przyjęte rozwiązania projektowe, zgodnie z oświadczeniem projektanta, są zgodne z obowiązującymi przepisami. Zapewniają one, pod warunkiem przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bezpieczne warunki ruchu drogowego. Zaprojektowane mini rondo jest powszechnym rozwiązaniem stosowanym na skrzyżowaniach dróg wjazdowych na teren osiedli jaki i na obszarze tych osiedli. Celem takiego rozwiązania jest tzw. uspokojenie ruchu drogowego z jednoczesnym zachowaniem jego płynności i ciągłości, czyli parametrów decydujących o przepustowości skrzyżowania. Niestety powierzchnia terenu, którym dysponujemy nie pozwala, aby było to rondo z pięcioma wlotami, czyli „łączące” wszystkie ulice krzyżujące się obecnie w tym miejscu. Z tego powodu południowy odcinek ul. Księdza Stasiewicza będzie tworzył osobne skrzyżowanie z ul. gen. Andersa. Jest to jednak najprostszy typ skrzyżowania, skrzyżowanie typu „T”. Analiza projektu nie wykazuje, aby w obrębie tego skrzyżowania były zlokalizowane jakiekolwiek przeszkody, które ograniczałyby widoczność, dlatego trudno jest zgodzić się z uwagą, że jest to „bardzo kolizyjne rozwiązanie”. Jest to dobre i proste rozwiązanie.

W petycji zarzuca się, że zaprojektowane rozwiązania nie zapewniają sprawnego i ekonomicznego przemieszczania osób i towarów, gdyż powodują „wystąpienie bardzo dużych uciążliwości dla blisko 80% przyszłych mieszkańców osiedla”. Wobec braku sprecyzowania o jakie uciążliwości chodzi autorom petycji trudno jest odnieść się do tego zarzutu. Wyżej opisane rozwiązania w żaden sposób nie ograniczają transportowej dostępności obszaru „osiedla Andersa”, ani nie utrudniają dojazdu służbom ratunkowym. Mini rondo będzie posiadać, nieznacznie wyniesioną, przejezdną wyspę środkową, co umożliwi przejazd pojazdom dostawczym i ciężarowym. Zaprojektowane skrzyżowanie ul. Gen. Andersa z ul. Księdza Stasiewicza również nie będzie utrudnieniem dla transportu towarów i osób. Kolejnym zarzutem jest to, że wybudowanie ww. skrzyżowań „spowoduje generowanie dodatkowego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i hałasu”. Bez względu na to, w jaki sposób rozwiązano by skrzyżowanie, zawsze będziemy mieli do czynienia z generowaniem w jego obrębie większego zanieczyszczenia środowiska spalinami i hałasem. Każde skrzyżowanie powoduje, że dochodzi w jego obrębie do hamowania, zatrzymań, ruszania pojazdów, co jest źródłem dodatkowego hałasu i zanieczyszczenia spalinami. Wydaje się, że ze względu na płynność ruchu najmniej zanieczyszczeń powinny generować ronda, ale zależy to od tak wielu czynników, że jest to tylko uogólnienie. W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że ruch drogowy, który odbywa się w obrębie „osiedla Andersa” jest generowany przede wszystkim przez mieszkańców tego osiedla. Realizacja projektu nie powoduje wprowadzenia nowego, zewnętrznego źródła ruchu, które byłoby przyczyną dodatkowych zanieczyszczeń i hałasu. Niewątpliwie jednak, wskutek wybudowania dróg, wzrośnie atrakcyjność zlokalizowanych przy nich działek budowlanych, a tym samym zapewne wzrastać będzie stopniowo natężenie ruchu pojazdów i związane z tym skutki dla otoczenia.

Podsumowując projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych dla dróg.

Komisja po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej przedmiotu petycji oraz wizji w terenie próbowała zaproponować alternatywne rozwiązania, które pisemnie przedstawiła Projektantowi. Projektant w piśmie z dnia 28.01.2021 r. wyraził negatywną opinię do przedłożonych propozycji. Na etapie projektowania, w okresie od maja do lipca 2019 r. odbyły się trzy spotkania konsultacyjne z projektantem, jedno z radnymi reprezentującymi mieszkańców osiedla i dwa z mieszkańcami osiedla, w tym jedno w terenie z właścicielami nieruchomości przyległych do projektowanego skrzyżowania. Na spotkaniach nie wniesiono uwag do proponowanego rozwiązania.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został złożony w dniu 28.08.2019 r. Projekt otrzymał punkty podczas oceny merytorycznej za zaprojektowane mini rondo, które zostało wykazane we wniosku w pkt. 11.3 Zarządzanie prędkością w ramach kategorii Uspokojenie ruchu zgodnie z Wytycznymi Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu w sprawie zarządzania prędkością na drogach samorządowych.

Wprowadzenie zmian postulowanych w petycji, na tym etapie realizacji projektu, nie jest wskazane. Żądania te ingerują w projekt w taki sposób, że należy je uznać za zmiany istotne w rozumieniu prawa budowlanego. W takim przypadku zachodzi konieczność sporządzenia projektu zamiennego i uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Powyższe mogłoby spowodować niedotrzymanie terminów zapisanych w umowie zawartej z Wojewodą Śląskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto należy nadmienić, iż Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w piśmie nr RWII.805.21.200.2019 z dnia 14.01.2021 r. przedłożył następujące wyjaśnienie w sprawie "... zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw transportu koordynującego sposób realizacji zadań wynikających z ustawy i będącego dysponentem Funduszu Dróg Samorządowych, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania objętego dofinansowaniem, każdorazowo Komisja do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych ocenia wpływ zmiany zakresu rzeczowego zadania na ocenę danego zadania i liczbę uzyskanych przez zadanie punktów. Dodam, że gmina Krzepice zawierając umowę o udzielenie dofinansowania środkami Funduszu zobowiązała się do wykonania całego zakresu kwalifikowanego zadania ujętego we wniosku o dofinansowanie. W przypadku niedochowania tego warunku może to skutkować częściowym lub całkowitym zwrotem dofinansowania".

W trakcie procedury rozpatrywania petycji, pod którą podpisało się 19 osób, mieszkańcy Osiedla Andersa w kolejnym piśmie z dnia 12.01.2021 r. w przedmiotowej sprawie, pod którym podpisało się 38 osób, wyrazili sprzeciw wobec petycji z dnia 22.10.2020 r. i zaakceptowali przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązanie skrzyżowania. Ponadto kilkoro mieszkańców podpisanych pod petycją podpisało się również pod pismem z dnia 12.01.2021 r., co świadczy o zmianie stanowiska w przedmiotowej sprawie i tym samym można stwierdzić, że większość mieszkańców wypowiedziała się za rozwiązaniem przyjętym w projekcie. W związku z powyższym Komisja nie widzi konieczności zmiany rozwiązań projektowych w zakresie ronda i skrzyżowania ul. Ks. Stasiewicza z ul. Andersa zawartych w projekcie budowlanym pn. "Budowa dróg wraz z odwodnieniem w ulicach: Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Ks. Stasiewicza w Krzepicach, zatwierdzonym Decyzją nr 474/19 z dnia 26.08.2019 r. pozwolenia na budowę.

Mając na uwadze powyższe, po wnikliwym rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się petycję za nieuzasadnioną.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *