zachmurzenie małe
10°
10°
środa
Reklama
fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzepicach
Nowy dyrektor SP nr 1 w Krzepicach poszukiwany
25 lutego 2022 r. | 13:20
0

Burmistrz Krzepic poszukuje nowego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Burmistrz Krzepic 

                  ogłasza  konkurs  na  stanowisko  dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach, 42-160 Krzepice. ul. A. Mickiewicza 13/17

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań  jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1428).

2. Zgodnie z §1ust.2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej , publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej placówce (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację o :

-stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo,

-stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo,

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata :

-imię ( imiona ) i nazwisko,

-datę i miejsce urodzenia,

-obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz.672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.poz.289),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7ust.1 i 3a ustawy z 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły podstawowej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany prawomocnie karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021,poz.1762 ) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 poz. 478  ze zm.) – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły zgodnie z art. 6 ust 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat  jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o którym mowa w pkt.2  ust.4-7 oraz w ust. 12 i 13.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, nr telefonu, adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach”

w terminie  do dnia  14 marca 2022 r. osobiście lub listownie  do Urzędu  Miejskiego w Krzepicach ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice / sekretariat/ do  godz.15.30.

Nie dopuszcza się składania ofert droga elektroniczną.

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora publicznego decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Krzepicach po terminie wymienionym w pkt.4 nie będą  rozpatrywane i podlegają zwrotowi bez otwarcia.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Krzepic.

6. O terminie  i miejscu  przeprowadzenia postępowania  konkursowego  kandydaci zostaną  powiadomieni pisemnie lub elektronicznie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

7. Przed przystąpieniem do rozmowy  z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa  ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego  kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian KotyniaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *