bezchmurnie
17°
17°
czwartek
Reklama
Nieprawidłowości w podatkach lokalnych w gminie Krzepice
18 sierpnia 2023 r. | 14:31
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła nieprawidłowości w zakresie podatków lokalnych.

W latach 2019 - 2023 do dnia kontroli, nieprawidłowo przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanych przez sześciu podatników podatku od nieruchomościach danych o posiadanych nieruchomościach oraz nie wezwano podatników do złożenia korekt informacji i deklaracji podatkowych a także do wyjaśnienia przyczyn ich niezłożenia. Naruszono tym samym art. 272 pkt 3, art. 274a § 1 i § 2 oraz art. 281 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

Powyższe dotyczyło sześciu podatników o nr kart kontowych: 221-M-N3/P/2/04, 221-M-G 37/20/20, 221-M-N9/42/12, 221-W-G9/3/03, 221-M-G13/12, 221-M-N13/3/03, którzy w informacjach i deklaracjach w sprawie podatku od nieruchomości wykazywali do opodatkowania zaniżoną powierzchnię gruntów, nie wykazali podlegającej opodatkowaniu powierzchni budynku oraz nie wykazali budowli związanych z działalnością gospodarczą.

Z ogólnodostępnych stron internetowych wynikało, że na nieruchomościach ww. podatników, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, znajdowały się budowle (teren utwardzone kostką brukową, kruszywem bądź asfaltem, służące jako parkingi, place manewrowe, ogrodzenia, wiaty, urządzenia reklamowe, instalacje służące do dystrybucji paliw płynnych), których ci podatnicy nie deklarowali.

Zgodnie z wyjaśnieniami, organ podatkowy uznał za wystarczające dane przedstawiane w składanych przez podatników formularzach informacji i deklaracji podatkowych i nie wezwał podatników do ich skorygowania bądź uzupełnienia. Organ nie skorzystał też z możliwości przeprowadzenia kontroli w wypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości przedłożonych mu danych. W trakcie kontroli powyżej wskazani podatnicy zostali wezwani do złożenia korekt deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, z czego do dnia zakończenia czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach czterech z tych podatników złożyło korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Trzech z nich, o nr kart kontowych 221-M-G 37/20/20, 221-W-G9/3/03, 221- M-N 13/3/03, skorygowało wartość przedmiotów opodatkowania uwzględniając niedeklarowane wcześniej budowle oraz powierzchnie gruntów i budynku, zwiększając ich wartość łącznie o kwotę 120.000,00 zł. Do dnia zakończenia kontroli wobec jednego z tych podatników organ podatkowy wydał decyzje o zmianie łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2019 - 2023 na łączną kwotę 11.363,00 zł.

Zadania związane z przyjmowaniem, sprawdzaniem poprawności i rzetelności składanych przez podatników informacji i deklaracji podatkowych, wymiaru podatku od nieruchomości oraz wydawaniem decyzji wymiarowych należały do Inspektorów ds. wymiaru podatków w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Anna Mońka – Skarbnik Gminy Krzepice.

Wniosek nr 4
Podjąć dalsze działania celem ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania nieruchomości pozostających w posiadaniu podatników o numerach kart kontowych 221-M-N3/P/2/04, 221-M-N9/42/12, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszcząć w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.) postępowanie podatkowe w celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, mając na uwadze art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70).

Wniosek nr 5
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Krzepicach w zakresie prawidłowego dokonywania czynności sprawdzających złożonych informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz egzekwowania korekt informacji i deklaracji podatkowych, stosownie do art. 272 pkt 1 lit. a, pkt 3, art. 274a § 1 i § 2 oraz art. 281 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), mając na uwadze art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 ust.1 pkt 1,2,3, art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *