zachmurzenie umiarkowane
14°
14°
czwartek
Reklama
fot. UM Krzepice
Kolejne uwagi RIO do pracy księgowości urzędu
16 sierpnia 2023 r. | 12:43
0

Kolejne uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do księgowości w urzędzie. Tym razem chodzi o brak naliczania i ewidencjonowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2020 - 2023 (do dnia zakończenia kontroli), nie naliczano i nie ewidencjonowano w księgach rachunkowych organu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kontach: 134 „Kredyty bankowe”, 260 „Zobowiązania finansowe” w korespondencji z kontem 909 „Rozliczenia międzyokresowe”, czym naruszono zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na ww. kontach ustalone w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz dla planów kont budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).

W obowiązującym w Gminie Krzepice planie kont dla budżetu wprowadzonym zarządzeniem Nr 0050.386.2021 Burmistrza Krzepic z dnia 10 czerwca 2021 r. nie ustalono zasad ewidencjonowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ewidencjonowano w księgach rachunkowych urzędu. Skutkiem powyższego nie wykazano w bilansie z wykonania budżetu Gminy Krzepice wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. odsetek od kredytów i pożyczek w aktywach w poz. III „Rozliczenia międzyokresowe” oraz w pasywach w poz. I.1. „Zobowiązania finansowe”. Bilanse z wykonania budżetu Gminy Krzepice sporządziła p. Anna Mońka – Skarbnik Gminy.

Zgodnie z wyjaśnieniami p. Anny Mońka – Skarbnika Gminy brak naliczenia odsetek nie wynika z niedopełnienia obowiązków, lecz z braku jednolitego stanowiska w temacie.

Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej budżetu (organu) należały do p. Anny Mońka – Skarbnika Gminy Krzepice.

Wniosek nr 3
Zapewnić prawidłowe ujmowanie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek w ewidencji księgowej budżetu (organu) na koncie 909 „Rozliczenia międzyokresowe” w korespondencji z kontami 134 „Kredyty bankowe”, 260 „Zobowiązania finansowe” oraz uzupełnić obowiązującą politykę rachunkowości w tym zakresie, stosownie do zasad funkcjonowania ww. kont określonych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz dla planów kont budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342 ), art. 4 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *