zachmurzenie małe
10°
10°
środa
Reklama
UM Krzepice
Jest praca marzeń w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. Można zarobić nawet 3300 zł
11 marca 2022 r. | 12:44
0

Urząd Miejski w Krzepicach ogłosił nabór na stanowisko podinspektor ds. Ochrony Środowiska - Ekodoradca. Można zarobić nawet 3300 zł miesięcznie.

ogłoszenie:

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe (na preferowanym kierunku: ochrona środowiska, energetyka, źródła
ciepła, budownictwo, OZE, chemia, fizyka bądź geofizyka.)
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Podinspektor ds Ochrony Środowiska Ekodoradca w Urzędzie Miejskim w Krzepicach
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) obywatelstwo polskie,
f) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:
a) Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
jednostkach budżetowych lub samorządowych zakładach budżetowych.
a) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z obszaru ochrony środowiska,
rolnictwa i leśnictwa, (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o pracownikach
samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o zamówieniach publicznych) oraz
aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do
wykonywania zadań;
b) znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego- kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
c) biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office), a także umiejętność poruszania się w
sieci internet oraz znajomość zasad techniki biurowej z zastosowaniem komputera oraz
urządzeń biurowych;
d) komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie;
e) znajomość ogólnej sytuacji dot. środowiska i stanu jakości powietrza (w regionie i kraju)
f) gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się m.in. z koniecznością odbycia
obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych sfinansowanych przez pracodawcę)
g) umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie
inicjatyw, proaktywność, elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych,
gotowość do pracy w terenie i pracy zdalnej, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu
kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań, umiejętność
samodzielnego podejmowania decyzji, analitycznego myślenia, precyzyjnego przekazywania
informacji, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, systematyczność,
syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku z zakresu Ekodoradca 1/2 etatu
1. Przygotowanie indywidualnego planu działania (wraz z harmonogramem);
2. realizacja zadań zgodnie z przyjętym indywidualnym planem działania;
3. wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa
śląskiego,
4. aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących
poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE),
planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
5. inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu
emisji gazów cieplarnianych,
6. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi realizację
zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń
i/lub podniesienie efektywności energetycznej, podniesienie świadomości społecznej
związanej z zanieczyszczeniem powietrza oraz realizację programów pomocowych dla
mieszkańców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń;
7. wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła
i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym udzielanie informacji o
dostępnych formach wsparcia, pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację;
8. fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności
energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła;
9. prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości
powietrza;
10. prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in.
opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań;
11. planowanie i monitorowanie budżetu gminy w projekcie;
12. stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo
Związkiem Subregionalnym;
13. zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. informowanie gminy,
Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o
przypadkach materializacji ryzyka;
14. proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy i/lub działań zaradczych zwiększających
efektywność wdrażania projektu;
15. współpraca z komórką gminy lub pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie
sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
16. przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań
informacyjno-edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy);
17. aktywny udział w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie;
18. ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach,
seminariach itp.;
19. udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców;
20. aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i
zakazu spalania odpadów;
21. monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy).
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku z zakresu ochrona środowiska 1/2 etatu:
1. Realizacja zadań z zakresu działalności punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste
powietrze”, zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Gminę Krzepice z WFOŚiGW w
Katowicach.
2. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie wynikającym z prowadzonych
spraw na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
4. Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice
Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera powyżej 4
godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko urzędnicze.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.04.2022r.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

4.Wymagane dokumenty:
a) krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr
Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
Podinspektor ds Ochrony Środowiska - Ekodoradca w Urzędzie Miejskim w Krzepicach (druk
dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik
dołączony do ogłoszenia),
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach
pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),
i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (druk dostępny w biurze
kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do
ogłoszenia).
j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach,
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 23.03.2022 roku
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Podinspektor ds Ochrony Środowiska - Ekodoradca w
Urzędzie Miejskim w Krzepicach,” oraz imię i nazwisko kandydata wraz ze wskazanymi przez
kandydata danymi kontaktowymi. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data
wpływu do Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po
wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną
poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj.
rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy informacyjnej
przy ul. Częstochowskiej 13 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być podpisane własnoręcznym
podpisem



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *