zachmurzenie duże
10°
10°
niedziela
Reklama
fot. UM Krzepice
Gmina poszukuje nowego radcy prawnego
19 grudnia 2022 r. | 11:06
0

Burmistrz Krzepic poszukuje nowego radcę prawnego. Właśnie został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

ogłoszenie:

RADCA PRAWNY (nazwa stanowiska pracy):

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13;
42-160 Krzepice
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Radca Prawny,
c) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu radcy
prawnego,
d) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych
i złożone ślubowanie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) obywatelstwo polskie,
h) nieposzlakowana opinia,
3. Wymagania dodatkowe:
a) biegła znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa w szczególności z zakresu
prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy, prawa oświatowego, Karty
Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o
pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami oraz uregulowań
dotyczących zamówień publicznych,
b) znajomość obsługi programów komputerowych,
c) doświadczenie w administracji samorządowej,
d) samodzielność,
e) komunikatywność,
f) kreatywność.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Obsługa prawna organów i pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych
gminy w ramach realizowania zadań publicznych,
2. Zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi,
3. Doradztwo prawne w zakresie działalności Urzędu oraz jednostek organizacyjnych
gminy,
4. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnej pod względem formalnoprawnym,
5. Uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Krzepicach w celu zapewnienia ich
prawidłowego przebiegu pod względem prawnym,
6. Prowadzenie rejestru spraw sądowych,
7. Inne czynności wynikające z ustawy o radcach prawnych,
8. Świadczenie pracy z najwyższą starannością, zgodnie z właściwymi przepisami i
kodeksem etyki radcy prawnego,
9. Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w ramach wykonywania
umowy oraz do przestrzegania obowiązującej polityki ochrony danych osobowych w
Urzędzie Miejskim w Krzepicach
5. Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice
Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera
powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko
urzędnicze.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
6.Wymagane dokumenty:
a) krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje (w tym
potwierdzających wpis na listę radców prawnych i złożenie ślubowania),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w
biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do
ogłoszenia),
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku Radca Prawny (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w
Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w
Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),
i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (druk
dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania
załącznik dołączony do ogłoszenia).
j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,
który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 22.12.2022 roku
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Radca Prawny,” oraz imię i
nazwisko kandydata wraz ze wskazanymi przez kandydata danymi kontaktowymi. W
przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną
poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj.
rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy
informacyjnej przy ul. Częstochowskiej 13 .
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być podpisane
własnoręcznym podpisem.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *