zachmurzenie małe
10°
10°
środa
Reklama
Liczne uwagi do pracy urzędu po kontroli RIO
28 lipca 2023 r. | 13:21
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kompleksową gospodarki finansowej Gminy Krzepice za okres od 1 stycznia 2019 r. do 12 maja 2023 r. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w pracy gminy Krzepice.

W zakresie długu publicznego, zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków, RIO wykazała:
W latach 2021 - 2022 zaciągnięto zobowiązania wieloletnie obciążające budżet Gminy Krzepice na lata 2022 - 2023 bez stosownego upoważnienia Rady Miejskiej w Krzepicach do zaciągania zobowiązań wieloletnich, co naruszało przepisy art. 228 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

Powyższe dotyczyło:
ÿ zawarcia w dniu 2 listopada 2021 r. Aneksu do umowy z 3 listopada 2017 r. z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Katowicach (zwanej dalej KSSE) na wykonanie w imieniu Gminy Krzepice i na jej rzecz czynności przygotowawczych oraz przeprowadzenie przetargów mających na celu wyłonienie nabywców nieruchomości stanowiących własność Gminy położonych w Krzepicach o pow. 18,9922 ha. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i Aneksie, z tytułu wykonania umowy, KSSE przysługiwało wynagrodzenie w postaci prowizji od sprzedaży w wys. 6% (brutto) wartości nieruchomości netto określonej w obowiązującym operacie szacunkowym. Powyższym Aneksem zmieniono m.in. termin obowiązywania umowy z „czterech lat od dnia podpisania umowy” na okres „sześciu lat od daty zawarcia niniejszej umowy”.

Do dnia zakończenia kontroli, Gmina poniosła w 2022 r. wydatki z tytułu wypłaty należnej prowizji na rzecz KSSE za zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch procedur sprzedaży na podstawie dwóch faktur w łącznej wysokości 272.040,00 zł, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” § 4300 „Zakup usług pozostałych”.

W momencie podpisania w dniu 2 listopada 2021 r. Aneksu do Umowy, ww. procedury sprzedaży nieruchomości były już w trakcie realizacji. Rada Miejska w Krzepicach wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w uchwale Nr 27.219.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Wartość nieruchomości o nr ew. 3896/4 o pow. 1,1428 ha w wys. 450.000,00 zł określono w operacie szacunkowym z dnia 14 października 2021 r., natomiast wartość nieruchomości o nr: 3895/1, 3895/2, 3895/3, 3895/4, 3895/5, 3895/6, 3895/7 o łącznej pow. 9,7387 ha w wys. 4.084.000,00 zł, określono w operacie szacunkowym z dnia 23 listopada 2021 r.

Z wyjaśnień złożonych przez pracowników Urzędu wynikało, że przedmiotowa umowa nie została ujęta w WPF, gdyż niemożliwe było ustalenie faktycznych zobowiązań wobec KSSE wynikających z zapisów umowy w oparciu o istniejące operaty szacunkowe sporządzone dla poszczególnych działek. Zgodnie z zapisami umowy, wypłata prowizji miała być konsekwencją sprzedaży działek objętych granicami KSSE i uzależniona była ściśle od wartości nieruchomości określonej w obowiązującym operacie szacunkowym, której nie można było przewidzieć na dzień jej zawarcia. Należy zauważyć, że w przypadku zaciągania zobowiązań wieloletnich konieczne jest dysponowanie upoważnieniem wynikającym z wieloletniej prognozy finansowej, a tym samym oszacowanie wartości zaciąganych zobowiązań.
- umowy z dnia 23 lipca 2021 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Językowy chochlik w krainie matematyki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie której przyznano Beneficjentowi – Gminie Krzepice (Liderowi Projektu) dofinansowanie w kwocie do 260.874,52 zł. Projekt realizowany był w latach 2021 - 2022 przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Krzepicach. We wniosku o dofinansowanie projektu określono okres jego realizacji od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Zadanie nie zostało wprowadzone do WPF na lata 2021 - 2028. ÿ umowy z dnia 9 maja 2022 r. o realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Zgodnie z ww. umową Grantobiorca (Gmina Krzepice) zobowiązał się zrealizować projekt w okresie maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejście w życie umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2023 r. Zgodnie z umową, rozliczenie Grantu polegać miało na złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku rozliczającego w terminach określonych w umowie (w terminie 18 m-cy, najpóźniej do dnia 30.09.2023 r.), natomiast jako datę zakończenia projektu wskazano datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia zadania.

Środki na realizację projektu w wys. 270.300,00 zł wpłynęły na konto budżetu Gminy w dniu 19.05.2022 r. Wydatki na realizację projektu poniesiono tylko w 2022 r. w łącznej kwocie 284.522,23 zł. Do dnia zakończenia kontroli nie złożono rozliczenia projektu grantowego, jak wyjaśniono z powodu braku aplikacji rozliczającej w Generatorze Wniosków Grantowych. Ww. zadanie nie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030 (ze zm.). Uchwałami Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 23.191.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020 - 2028 i Nr 26.281.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022 - 2030 upoważniono Burmistrza Krzepic do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku do ww. uchwał.

Ww. umów wieloletnich nie ujęto w WPF ustalanych w latach ich obowiązywania. Zadań dot. wykonania ww. umów nie ujęto w wykazach przedsięwzięć do WPF. Umowy te nie należały do kategorii umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych była niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Wydatki z tytułu ww. umowy nie zostały także ujęte w wykazie wydatków niewygasających (art. 263 ww. ustawy o finansach publicznych).

Powyższe umowy w imieniu Gminy Krzepice podpisał p. Krystian Kotynia – Burmistrz Krzepic przy kontrasygnacie p. Anny Mońka – Skarbnika Gminy.

Wniosek nr 1
Zaciągać zobowiązania wynikające z przedsięwzięć wykraczających poza rok budżetowy wyłącznie w ramach upoważnienia Rady Miejskiej w Krzepicach wynikającego z wieloletniej prognozy finansowej, stosownie do art. 228 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *