zachmurzenie duże
15°
15°
środa
Reklama
fot. UM Krzepice
Jest praca w Urzędzie Miejskim w Krzepicach!
09 grudnia 2022 r. | 13:38
0

Jest praca w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. Urząd właśnie ogłosił nabór na stanowisko podinspektor ds. Obsługi Sekretariatu.

ogłoszenie:

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13;
42-160 Krzepice
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe lub średnie z 3- letnim stażem pracy
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Podinspektor ds. Obsługi
Sekretariatu,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) obywatelstwo polskie,
f) nieposzlakowana opinia,
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji
publicznej, przepisów o ochronie danych osobowych, zagadnień związanych z
elektronicznym zarządzaniem dokumentacją,
b) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
c) znajomość obsługi programów komputerowych (SEKAP, FINN 8 WEB, MS Word,)
d) umiejętność organizacji własnej pracy,
e) umiejętność obsługi korespondencji elektronicznej: e-Puap, e-mail, MS TEAMS,
ZOOM)
e) doświadczenie w administracji samorządowej na stanowisku z podobnym zakresem
obowiązków,
f) samodzielność,komunikatywność, kreatywność.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Przyjmowanie korespondencji, rejestracja rozprowadzanie na poszczególne
komórki organizacyjne i stanowiska pracy zgodnie z instrukcją kancelaryjną, za
pomocą systemu SEKAP (FINN 8WEB)
2. Obsługa centralki telefonicznej,
3. Obsługa radiotelefonu i prowadzenie dziennika korespondencyjnego radiotelefonu,
4. Obsługa kserokopiarki,
5. Zamawianie, przyjmowanie i rozprowadzanie prasy,
6. Przygotowywanie sali na posiedzenia odbywające się w urzędzie,
7. Dbałość o aktualną informację, na wewnętrznych i zewnętrznych tablicach
ogłoszeniowych w Urzędzie,
8. Załatwianie spraw dotyczących zamawiania pieczęci,
9. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup materiałów
biurowych,
10. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i socjalnych.
11. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i wyjść osobistych.
12. Prowadzenie Zbiorczego Rejestru Skarg i Wniosków.
5. Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice
Rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy, obsługa komputera
powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych, stanowisko
urzędnicze.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
6.Wymagane dokumenty:
a) krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w
biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do
ogłoszenia),
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku Podinspektor ds Obsługi Sekretariatu (druk dostępny w biurze kadr Urzędu
Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w
Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania załącznik dołączony do ogłoszenia),
i) podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (druk
dostępny w biurze kadr Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. Nr 25 oraz do pobrania
załącznik dołączony do ogłoszenia).
j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,
który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice w terminie do 22.12.2022 roku
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektor ds Obsługi
Sekretariatu,” oraz imię i nazwisko kandydata wraz ze wskazanymi przez kandydata danymi
kontaktowymi. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do
Urzędu Miejskiego w Krzepicach. Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po
wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną
poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru tj.
rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach (www.bip.krzepice.pl) oraz na tablicy
informacyjnej przy ul. Częstochowskiej 13 .Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *