zachmurzenie duże
15°
15°
środa
Reklama
fot. UM Krzepice
Będzie remont drogi gminnej w Zajączkach Drugich za 525 tys. zł
06 czerwca 2022 r. | 13:22
0

Urząd Miejski w Krzepicach rozstrzygnął przetarg na remont drogi gminnej 639182S w Zajączkach Drugich. Gmina na ten cel chciała przeznaczyć 530 000 zł.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy, ale tylko jedna zmieściła się w budżecie gminy. Była to firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z kwotą 525 525,15 zł. To właśnie ta firma zajmie się remontem drogi w Zajączkach Drugich.

Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 639182S w Zajączkach Drugich (droga do miejscowości Stanki) o długości 838 m. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 805.28.710.2022.RFRD zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim. Początek remontu znajduje się w km 0+022 (poza terenem kolejowym), a koniec w km 0+860. Istniejące zjazdy, sposób odwodnienia pasa drogowego oraz szerokość jezdni, poboczy pozostają bez zmian. Istniejący przepust w km 0+807 podlega wymianie. Zastosować średnicę fi 500 mm z rurą SN8. Rzędne wysokościowe bez zmian. Wymiary murków oporowych przepustu wykonać jak w stanie istniejącym.

W km 0+057 należy wymienić murek oporowy przepustu z lewej strony jezdni.

Z uwagi na zły stan techniczny bitumicznej nawierzchni jezdni przewiduje się wykonanie warstwy wiążąco - wyrównującej z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni drogi. Na całym odcinku przewiduje się wymianę podbudowy z prawej strony jezdni na szerokości 1,0 m i poszerzenie w ten sposób obecnej szerokości jezdni. Materiał z korytowania należy przekazać Zamawiającemu, który wskaże miejsce składowania oddalone o ok. 1 km od miejsca robót. Przewiduje się ścięcie zawyżonych poboczy na szerokości 0,75 m. Po wymianie nawierzchni jezdni, przewiduje się utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym na szerokości 0,5 m. Wszystkie roboty będą wykonywane po istniejącej trasie w granicach istniejącego pasa drogowego. Nie przewiduje się zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu względem stanu istniejącego.

W ramach remontu zostaną wykonane następujące roboty budowlane:
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej korygujące;
- ścinka zawyżonych poboczy gruntowych gr. 10 cm i szerokości 0,75 m;
- rozbiórka istniejących murków oporowych betonowych i istniejącego przepustu z rur betonowych fi 500 mm L=7,5 m;
- rozbiórka istniejącej podbudowy gr. 23 cm na szerokości 1,0 m na całej długości z prawej strony drogi z odwiezieniem
urobku na skład do 1 km;
- wykonanie nowej podbudowy w miejscu rozebranej gr. 23 cm po zagęszczeniu na szerokości 1,0 m na całej długości
(warstwa dolna i warstwa górna podbudowy z kruszyw niezwiązanych 0-31,5 mm);
- montaż rury przepustu fi 500 mm z rury SN8 L=7,5 m na ławie żwirowej z zasypką z piaskiem i zagęszczeniem z
montażem ścianki przepustu;
- w km 0+057 wymienić murek oporowy przepustu fi 300 mm;
- ułożenie podbudowy gr. 23 cm z kruszyw niezwiązanych 0-31,5 mm w obrębie wymienianego przepustu;
- wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 3 cm (warstwa
ścieralna AC 16W);
- oczyszczenie nawierzchni jezdni;
- skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem każdej z warstw;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 4cm (warstwa ścieralna AC 11S);
- umocnienie pobocza gruntowego kruszywem łamanym niezwiązanym 0-31,5 gr. 7 cm na szerokości 0,5 m.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *