zachmurzenie małe
10°
10°
środa
Reklama
Gmina Krzepice przystępuje do miejscowego planu zagospodarowania w Krzepicach
05 lipca 2023 r. | 13:57
0

Burmistrz Krzepic poinformował o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju zabudowy produkcyjnej w mieście Krzepice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach w biurze podawczym, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, w terminie do dnia 26 lipca 2023 r. lub można wnieść także w postaci elektronicznej również bez podpisu elektronicznego na adres e-mail: umig@krzepice,pl. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacji w/w planu miejscowego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *